Tutkimusryhmä

Tutkijat

FT, professori Niina Kunnas, PI

Olen Niina Kunnas ja työskentelen suomen kielen professorina Sámi allaskuvlassa ja yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa. Olen tehnyt vähemmistökielitutkimusta lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä tutkin Oulun seudulla asuvien karjalankielisten karjalaisten kielitilannetta.Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FT, professori Harri Mantila,

Olen Harri Mantila ja toimin suomen kielen professorina Oulun yliopistossa. Tutkimukseni keskittyvät dialektologiaan ja sosiolingvistiikkaan, erityisesti puhutun kielen variaatioihin Pohjois-Suomessa. Olen perehtynyt myös kielensuunnitteluun ja kielipolitiikkaan. Tällä hetkellä tutkin nää-pronominia ja sen variaatiota Oulun murteessa. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FT, professori Paula Rossi

Olen Paula Rossi ja toimin pohjoismaisen filologian professorina Oulun yliopistossa. Tutkimuksissani tarkastelen Oulun monikielisyyden historiaa, kielikontakteja ja kielenvalintaa sekä suomen ja ruotsin kielen asemaa 1800- ja 1900-luvun Oulussa. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FT Elina Palola

Minä olen Elina Palola ja toimin tuntiopettajana suomen kielen oppiaineessa Oulun yliopistossa. Tällä hetkellä minulla on vireillä filologiseen tekstivertailuun pohjautuvat tutkimukset vanhoista raamantunteksteistä sekä vironkielisistä vastineista Christfrid Ganaderin suomalaisessa sanakirjassa. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FT Enikő Molnár-Bodrogi

Olen Enikő Molnár Bodrogi, suomen kielen tohtorikoulutettava Oulun yliopistossa. Toimin apulaisprofessorina Babeş-Bolyain yliopiston Unkarin kirjallisuuden laitoksella Cluj-Napocassa, Romaniassa. Väitöskirjani aiheena on ”Millaiset kertomukset ylläpitävät vähemmistöjen identiteettiä?” Tutkin kolmen sukulaiskieltä puhuvan suomalais-ugrilaisen vähemmistön (meänkielisten, kveenien ja csángójen) etnisen ja kielellisen identiteetin diskursiivista rakentumista. Vuonna 2016 tutkimustani rahoittaa Oulun yliopiston apurahasto. mbeniko(at)gmail.com

FT Heini Karjalainen

Olen Heini Karjalainen, itämerensuomalaisten kielten tutkija ja Oulun yliopiston alumni. Vuonna 2016 valmistunut väitöskirjani käsitteli venäjän kielen kontaktivaikutusta vepsän indefiniittipronominien järjestelmään. Väitöstutkimustani rahoittivat Koneen Säätiö ja Suomalais-Ugrilainen Seura. Olen työskennellyt myös ELDIA-projektissa (European Language Diversity for All). Vuosina 2010–2013 toteutettu ELDIA oli monitieteinen tutkimushanke, jossa tarkasteltiin eräiden eurooppalaisten kielivähemmistöjen monikielisyyttä. Toimin projektissa vepsän ja karjalan kielen tutkijana Helsingin yliopiston palveluksessa.

FT Maija Saviniemi

Minä olen Maija Saviniemi ja suomen kielen yliopistonlehtori Oulun yliopistossa. Post doc -tutkimuksessani tarkastelen yhdessä FT Ulla Paukkusen, yliopistonlehtori Niina Kunnaksen ja professori Harri Mantilan kanssa ei-kielitieteilijöiden metakieltä, joka liittyy siihen, miten Oulussa ammattikorkeakoulussa opiskelevat puhuvat Oulun murteesta. Tutkimuksemme tuloksista on tulossa artikkeli Kielet ja kielimuodot kohtaavat Oulussa -teokseen. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FT Maria Frick

Työskentelen Oulun yliopistossa viron ja suomen kielen yliopistonlehtorina. Tutkimusaiheeni liittyvät vuorovaikutuslingvistiikkaan ja erityisesti monikieliseen vuorovaikutukseen sekä viro–suomi-kielikontakteihin, joita tutkin myös v. 2013 valmistuneessa väitöskirjassani. Olen kiinnostunut myös keskustelun kieliopista laajemmin sekä kielellisen ja ei-kielellisen toiminnan limittymisestä vuorovaikutuksessa. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FT Marjatta Jomppanen, Jomppá Ásllat Ovllá Iŋgá

Olen yliopistonlehtori Giellagas-instituutissa Oulun yliopistossa, ja toimin pohjoissaamen opettajana. Väittelin vuonna 2010 aiheesta pohjoissaamen ja suomen perusinfinitiivi vertailussa leat- ja olla -verbien yhteydessä. Tuorein artikkelini ilmestyi kesäkuussa 2016: Davvisámegiela reduplikatiiva vearbagenetiiva boađi boađi ja bosu bosu – morfologiija, syntáksa ja semantihkka ‘Pohjoissaamen toisteisen verbigenetiivin boađi boađi ja bosu bosu – morfologia, syntaksi ja semantiikka. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FT Ulla-Maaria Paukkunen

Tohtorikoulutettavat

FL Riitta Kosunen

Olen Riitta Kosunen, pohjoismaisen filologian lehtori ja tohtorikoulutettava Oulun yliopistossa. Aiheeni on monikielisyys arjen kirjoitetuissa teksteissä. Tällä hetkellä tutkin koodinvaihtoa kaksikielisen henkilön päiväkirjamerkinnöissä. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FL Kirsi Lepistö

Olen Kirsi Lepistö, pohjoismaisen filologian lehtori ja tohtorikoulutettava Oulun yliopistossa. Väitöskirjatyössäni tarkastelen toisen sukupolven ruotsinsuomalaisia, jotka ovat palanneet Suomeen ja kouluttautuneet ruotsin kielen opettajiksi.Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FM Anna-Kaisa Räisänen
FM Anne Saarijärvi

Olen Anne Saarijärvi ja pohjoismaisen filologian yliopisto-opettaja ja tohtorikoulutettava. Tutkimukseni aiheena on ruotsinkielisten kieli- ja kulttuuri-identiteetti kielisaarekkeissa Oulu ja Tampere. Tutkimustani rahoittaa Svenska kulturfonden (2017). Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FM Elisa Risto

Olen Elisa Risto, pohjoismaisen filologian tohtorikoulutettava Oulun yliopistossa. Tutkimukseni käsittelee Oulun ruotsinkielisen lukion oppilaiden kerronnallista kieli-identiteettiä ja kirjallista kielitaitoa. Tutkimustani rahoittaa syksyllä 2016 Svenska kulturfonden. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FM Heidi Niemelä

Olen Heidi Niemelä ja suomen kielen tohtorikoulutettava Oulun yliopistossa. Väitöstutkimuksessani tarkastelen suomalaisten kieli-ideologioita ja käsityksiä suomen kielen moninaisuudesta sekä näiden vaikutusta maahanmuuttajien kielellisen kotoutumisen prosessiin. Vuonna 2017 tutkimustani rahoittaa kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahasto. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FM Johanna Aittola
FM Laura Arola
FM Liisa-Maria Lehto

Olen Liisa-Maria Lehto, suomen kielen tohtorikoulutettava Oulun yliopistossa. Tutkin japaninsuomalaisten kielidiskursseja: minkälaisia tehtäviä ja merkityksiä he antavat osaamilleen kielille – suomelle, japanille ja englannille. Tutkimuksessani yhdistän diskurssianalyysia ja korpusmetodeja, joiden avulla käsittelen ajankohtaisia kielen, kulttuurin ja siirtolaisuuden kysymyksiä. Kuulun Oulun yliopiston ihmistieteiden tohtoriohjelmaan (EUDA-DP), joka rahoittaa tutkimustani vuosina 2014–2017. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FM Merja Torvinen

Toimin tällä hetkellä Suomen kielen ja kulttuurin lehtorina Caenin yliopistossa Ranskassa. Työni ohessa viimeistelen väitöstutkimusta Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineeseen. Väitöstyössäni tarkastelen Lappi-kuvan diskursiivista rakentumista 1600 - 1800-luvun ranskalaisissa matkakertomuksissa sekä niiden moderneissa suomennoksissa. etunimi.sukunimi@unicaen.fr

FM Outi Kättö
FM Petra Weckman
FM Sari Keskimaa

Olen Sari Keskimaa, suomen kielen tohtorikoulutettava Oulun yliopistossa. Viimeistelen väitöstutkimustani, jossa tarkastelen Kalle Päätalon Iijoki-sarjaa kielielämäkertana. Tutkimustani ovat rahoittaneet vuosina 2013 - 2016 Oulun yliopiston suomen kielen oppiaine sekä humanistinen tiedekunta. sari.keskimaa(at)oulu.fi

FM Zea Kingelin-Orrenmaa

Minä olen Zea Kingelin-Orrenmaa ja pohjoismaisen filologian tohtorikoulutettava Oulun yliopistossa. Väitöstutkimuksessani tarkastelen Tamperetta ruotsalaisena kielisaarekkeena. Tutkimuksessani keskityn kahden yhteisön, nimittäin Tampereen ruotsalaisen koulun ja ruotsalaisen seurakunnan, kielipolitiikkaan (ru. språkpolicy), kielellisiin käytäntöihin, prosesseihin ja kielivalintoihin. Vuosina 2010-2015 tutkimustani rahoitti Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Etunimi.Sukunimi@uta.fi

Projektitutkijat

FM Valtteri Skantsi

Olen Valtteri Skantsi ja työskentelen projektitutkijana suomen kielen tutkimusyksikössä Oulun yliopistossa. Erikoisosaamiseni liittyy kieliteknologiaan, ja olenkin ollut toteuttamassa ICLFI-korpuksen (The International Corpus Of Learner Finnish) morfologista annotointiprosessia sekä virhekoodausta. Olen myös suunnitellut korpukseen sähköisen aineistonkeruulomakkeen ja siirtänyt datan kokonaisuudessaan CSC:n Korp-palvelimelle. Tällä hetkellä työskentelen LAT-alustalle Kielipankkiin siirrettävän Oulun Nauhoitearkiston parissa, johon olen luonut ja toteuttanut metatietojen keräyssysteemin sekä koodannut alustavasti puheentunnistinta ja annotointityökalua. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi