Tutkijat


FT, dosentti Niina Kunnas, PI

Olen Niina Kunnas ja työskentelen yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa sekä osa-aikaisena suomen kielen professorina Sámi allaskuvlassa. Olen tehnyt vähemmistökielitutkimusta yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä tutkin Oulun seudulla asuvien karjalankielisten karjalaisten kielitilannetta. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FT, professori Harri Mantila

Olen Harri Mantila ja toimin suomen kielen professorina Oulun yliopistossa. Tutkimukseni keskittyvät dialektologiaan ja sosiolingvistiikkaan, erityisesti puhutun kielen variaatioihin Pohjois-Suomessa. Olen perehtynyt myös kielensuunnitteluun ja kielipolitiikkaan. Tällä hetkellä tutkin nää-pronominia ja sen variaatiota Oulun murteessa. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FT, professori Paula Rossi

Olen Paula Rossi ja toimin pohjoismaisen filologian professorina Oulun yliopistossa. Tutkimuksissani tarkastelen Oulun monikielisyyden historiaa, kielikontakteja ja kielenvalintaa sekä suomen ja ruotsin kielen asemaa 1800- ja 1900-luvun Oulussa. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FT, professori Jussi Ylikoski 

Olen Jussi Ylikoski ja toimin saamen kielen professorina Oulun yliopistossa sekä vierailevana määräaikaisena professorina Saamelaisessa korkeakoulussa Koutokeinossa. Fennougristina olen perehtynyt saamelaiskielten lisäksi etenkin itämerensuomalaisiin sekä muihin läntisimpiin ja pohjoisimpiin suomalais-ugrilaisiin kieliin ja niiden kehitykseen aika monestakin näkökulmasta. http://cc.oulu.fi/~jylikosk, etunimi.sukunimi@oulu.fi

 

FT, dosentti Maria Frick

Työskentelen Oulun yliopistossa viron ja suomen kielen yliopistonlehtorina. Tutkimusaiheeni liittyvät vuorovaikutuslingvistiikkaan ja erityisesti monikieliseen vuorovaikutukseen sekä viro–suomi-kielikontakteihin, joita tutkin myös v. 2013 valmistuneessa väitöskirjassani. Olen kiinnostunut myös keskustelun kieliopista laajemmin sekä kielellisen ja ei-kielellisen toiminnan limittymisestä vuorovaikutuksessa. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FT Maija Saviniemi

Olen Maija Saviniemi, ja työskentelen suomen kielen yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa. Väittelin toimitushenkilökunnan kielenhuoltotiedoista, -käytännöistä ja -diskursseista vuonna 2015. Post doc -vaiheessa olen tutkinut muun muassa ei-kielitieteilijöiden metakieltä eli sitä, miten Oulussa ammattiopistossa ja ammattikorkeakoulussa opiskelevat puhuvat Oulun seudun murteesta. Kokoamastani aineistosta on julkaistu yhteisartikkeli ”Oulua havainnoimassa – kohti metakielen uutta jäsennystä” (Saviniemi ym. 2019). Se ilmestyi SKS:n julkaisemassa teoksessa ”Oulu kieliyhteisönä”, jonka Harri Mantila, minä ja Niina Kunnas toimitimme. Aineistosta on analysoitu tähän mennessä lomakevastauksia, joten keräämäni haastatteluaineisto on vasta tulossa tarkasteluun. Tarkastelua voisi tulevaisuudessa laajentaa myös uusille murrealueille. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FT Elina Palola

Minä olen Elina Palola ja toimin tuntiopettajana suomen kielen oppiaineessa Oulun yliopistossa. Tällä hetkellä minulla on vireillä filologiseen tekstivertailuun pohjautuvat tutkimukset vanhoista raamantunteksteistä sekä vironkielisistä vastineista Christfrid Ganaderin suomalaisessa sanakirjassa. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FT Marjatta Jomppanen, Jomppá Ásllat Ovllá Iŋgá

Olen yliopistonlehtori Giellagas-instituutissa Oulun yliopistossa, ja toimin pohjoissaamen opettajana. Väittelin vuonna 2010 aiheesta pohjoissaamen ja suomen perusinfinitiivi vertailussa leat- ja olla -verbien yhteydessä. Tuorein artikkelini ilmestyi kesäkuussa 2016: Davvisámegiela reduplikatiiva vearbagenetiiva boađi boađi ja bosu bosu – morfologiija, syntáksa ja semantihkka ‘Pohjoissaamen toisteisen verbigenetiivin boađi boađi ja bosu bosu – morfologia, syntaksi ja semantiikka. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FT Liisa-Maria Lehto

Olen Liisa-Maria Lehto, suomen kielen tohtori Oulun yliopistossa. Tutkin japaninsuomalaisten kielidiskursseja: minkälaisia tehtäviä ja merkityksiä he antavat osaamilleen kielille – suomelle, japanille ja englannille. Tutkimuksessani yhdistän diskurssianalyysia ja korpusmetodeja, joiden avulla käsittelen ajankohtaisia kielen, kulttuurin ja siirtolaisuuden kysymyksiä. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FT Enikő Molnár-Bodrogi

Olen Enikő Molnár Bodrogi, suomen kielen tohtorikoulutettava Oulun yliopistossa. Toimin apulaisprofessorina Babeş-Bolyain yliopiston Unkarin kirjallisuuden laitoksella Cluj-Napocassa, Romaniassa. Väitöskirjani aiheena on ”Millaiset kertomukset ylläpitävät vähemmistöjen identiteettiä?” Tutkin kolmen sukulaiskieltä puhuvan suomalais-ugrilaisen vähemmistön (meänkielisten, kveenien ja csángójen) etnisen ja kielellisen identiteetin diskursiivista rakentumista. Tutkimustani on rahoittanut Oulun yliopiston tukisäätiö ja Koneen Säätiö. mbeniko(at)gmail.com

Tohtorikoulutettavat

FL Riitta Kosunen

Olen Riitta Kosunen, pohjoismaisen filologian lehtori ja tohtorikoulutettava Oulun yliopistossa. Aiheeni on monikielisyys arjen kirjoitetuissa teksteissä. Tällä hetkellä tutkin koodinvaihtoa kaksikielisen henkilön päiväkirjamerkinnöissä. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FL Kirsi Lepistö

Olen Kirsi Lepistö, pohjoismaisen filologian lehtori ja tohtorikoulutettava Oulun yliopistossa. Väitöskirjatyössäni tarkastelen toisen sukupolven ruotsinsuomalaisia, jotka ovat palanneet Suomeen ja kouluttautuneet ruotsin kielen opettajiksi.Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FM Anne Saarijärvi

Olen Anne Saarijärvi ja pohjoismaisen filologian yliopisto-opettaja ja tohtorikoulutettava. Tutkimukseni aiheena on ruotsinkielisten kieli- ja kulttuuri-identiteetti kielisaarekkeissa Oulu ja Tampere. Tutkimustani on rahoittanut Svenska kulturfonden. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FM Elisa Risto

Olen Elisa Risto, pohjoismaisen filologian tohtorikoulutettava Oulun yliopistossa. Tutkimukseni käsittelee Oulun ruotsinkielisen lukion oppilaiden kerronnallista kieli-identiteettiä ja kirjallista kielitaitoa. Tutkimustani on rahoittanut Svenska kulturfonden. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

FM Heidi Niemelä

Olen Heidi Niemelä, suomen kielen tohtorikoulutettava Oulun yliopistossa. Tarkastelen väitöstutkimuksessani suomalaisten kieli-ideologioita monikielistyvässä Suomessa. Tutkimuksessani selvitän, millaisia kieli-ideologioita suomenkielisillä on suomen kielestä ja millaisia valta-asetelmia kieli-ideologiat rakentavat suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuonna 2017 tutkimustani on rahoittanut kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahasto, vuonna 2018 Ella ja Georg Ehrnroothin rahasto ja vuosien 2018 – 2019 aikana Pohjois-Pohjanmaan rahasto. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi


FM Valtteri Skantsi

Olen Valtteri Skantsi ja työskentelen tohtorikoulutettavana suomen kielen tutkimusyksikössä Oulun yliopistossa. Erikoisosaamiseni liittyy kieliteknologiaan, ja olenkin ollut toteuttamassa mm. ICLFI-korpuksen (The International Corpus Of Learner Finnish) morfologista annotointiprosessia sekä virhekoodausta. Väitöskirjatutkimukseni liittyy juuri fennistiseen kieliteknologiaan, ja artikkeliväitöskirjani osatutkimuksissa esittelen erilaisia tapoja, joilla teknologiaa hyödynnetään suomen kielen tutkimuksen kentällä. Tutkimustani rahoittaa vuonna 2019 Lehtori Anna Vuorion rahasto. Etunimi.Sukunimi@oulu.fi

 

 

FM Jukka Mettovaara

Olen Jukka Mettovaara, inarinsaamen kielen tohtorikoulutettava Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa. Väitöstutkimukseni käsittelee 1990-luvulta alkaneen revitalisaatiotyön vaikutusta inarinsaameen sekä siitä seurannutta kielen muutosta. Sukunimi.Etunimi@gmail.com