Tutkijaverkosto

SIIN – Sosiaalinen vuorovaikutus ja osallisuus

SIIN-yhteisössä tutkitaan eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien henkilöiden osallisuutta arjen vuorovaikutustilanteissa. Tarkoitamme osallisuudella kielellistä ja fyysistä toimintaa ja sitä, millaiset oikeudet ja mahdollisuudet ihmisillä on toimia sosiaalisissa tilanteissa. Tutkimme arkista vuorovaikutusta, kielenkäyttöä ja puhumisen tapoja käyttäen mm. keskustelun- ja diskurssinanalyyttisiä sekä sosiolingvistisiä menetelmiä. Tutkimuksemme kohdistuu erityisesti kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden monikulttuurisiin vuorovaikutustilanteisiin, ja olemme kiinnostuneet siitä, miten puhujien monikieliset resurssit ja muut vuorovaikutuskeinot vahvistavat heidän osallisuuttaan arjessa ja yhteiskunnassa.

SIIN – Social Interaction and Involvement

Researchers of the SIIN community apply linguistic methods to examine the social involvement of individuals of different ethnic and linguistic backgrounds. By social involvement we mean people’s joint participation in different everyday activities – both verbal and physical, and their rights and possibilities to perform actions within different social settings. By studying people’s mundane social interaction, language use and discourses, we are able to draw conclusions about their involvement in both everyday social encounters as well as in society at large. We address this topic by using an extensive data collection of naturally occurring, everyday human interaction, complemented with other data, and analyse this data using conversation analytic, discourse analytic and sociolinguistic methods. Our main focus are the everyday intercultural encounters of members of linguistic minorities, and we are interested in multilingual language use among other communicative resources people use to strengthen their involvement in interaction with others.